09.03.2015 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2015/003 Fakültemiz Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmliğinde Değişiklik Yapılması

hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne, Üniversitemiz Senatosunca görüşülmek üzere; Rektörlük Makamı’nın arzına oy birliği ile karar verildi.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi birinci fıkra ı) bendindeki “poliklinik” ibaresinden sonra “, saha” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki “Fakülte” ibaresi kaldırılmış, yerine “Mezuniyet Öncesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi birinci fıkrasında c) ve ç) bentlerindeki “poliklinik” ibarelerinden sonra “ve saha uygulamaları” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ikinci ve üçüncü cümleler kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ilk cümledeki “Fakülte” ibaresi kaldırılmış, yerine “Mezuniyet Öncesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi ikinci fıkra b) bendindeki “sınavda” kelimesinden sonra gelmek üzere “ve/veya hekimlik uygulamaları, kanıta dayalı tıp uygulamaları, topluma dayalı tıp uygulamaları, probleme dayalı öğrenim, ödev, proje, saha çalışması ve benzeri değerlendirmelerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi birinci fıkra sonuna “Dönem sonu final sınavı puanı; teorik sınav puanı ve/veya pratik sınav puanı, hekimlik uygulamaları, kanıta dayalı tıp uygulamaları, topluma dayalı tıp uygulamaları, probleme dayalı öğrenim, ödev, proje, saha çalışması ve benzeri değerlendirme puanlarının toplamından oluşur.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi ikinci fıkrasında ilk cümlede yer alan “eğitim komisyonunca” ibaresi kaldırılmış, yerine “Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.