18.02.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/068 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ömer ERDUR’un, 15 Mart – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ABD/Massachusetts Harvard Medical School-Massachusetts eye & Ear Infırmary Department Of Otolarygology’de gözlemci olarak, 14 Mart – 01 Mayıs 2015 tarihleri arasında görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.02.2015 tarih ve 15721-155 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ömer ERDUR’un, 15 Mart – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ABD/Massachusetts Harvard Medical School-Massachusetts eye & Ear Infırmary Department Of Otolarygology’de gözlemci olarak eğitim almak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 14 Mart – 01 Mayıs 2015 tarihleri arasında maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/069 Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR’in, görev süresinin 07.03.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.02.2015 tarih ve 15279-182 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR’in, 07.03.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 07.03.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/070 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında ABD’de (Chicago) düzenlenecek olan “2015 Annual Meeting On Women’s Cancer Kongresine”, 26 Mart – 02 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.02.2015 tarih ve 14601-143 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında ABD’de (Chicago) düzenlenecek olan “2015 Annual Meeting On Women’s Cancer Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 13611427-13601051-14601060 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın ve (Atıf) Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 26 Mart – 02 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/071 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, Doç.Dr.Naire ÜNVER DOĞAN ve Yrd.Doç.Dr.Zeliha FALIOĞULLARI’nın, 26 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek olan “Anatomi Günleri 2015 Toplantısına”, yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 11.02.2015 tarih ve 13685 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, Doç.Dr.Naire ÜNVER DOĞAN ve Yrd.Doç.Dr.Zeliha FALIOĞULLARI’nın, 26 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek olan “Anatomi Günleri 2015 Toplantısına”, sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/072 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Öğr.Gör.Dr.Çağdaş YAVAŞ’ın, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr.Mine GENÇ (Akdeniz Ünv. Tıp Fak. Radyasyon Onk. AD. Öğretim Üyesi ), Prof.Dr.Gökhan ÖZYİĞİT (Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Radyasyon Onk. AD. Öğretim Üyesi), Prof.Dr.Serap AKYÜREK (Ankara Ünv. Tıp Fak. Radyasyon Onk. AD. Öğretim Üyesi)’ten, gelen ilmi raporları okundu ve Öğr.Gör.Dr.Çağdaş YAVAŞ’ın, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Öğr.Gör.Dr.Çağdaş YAVAŞ’ın, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/073 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 16033-157 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 02 Mart 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.N.Serdar UĞRAŞ

Konya Eğitim ve Araştırma Hast. Tıbbi Patoloji

Asıl

Prof.Dr.Salim GÜNGÖR

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Tıbbi Patoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Asıl

Prof.Dr.Süleyman ÖZEN

Mevlana Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji

Yedek

Prof.Dr.Mustafa Cihat AVUNDUK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Tıbbi Patoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/074 Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ’nin, görev süresinin 11.03.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 16036-158 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ’nin, 11.03.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 11.03.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/075 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 09 Mart 2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 16056 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 09 Mart 2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/076 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali ANNAGÜR’ün, görev süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 16052-188 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali ANNAGÜR’ün, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince, 25.09.2017 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/077 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 16053 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 27 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Onur URAL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem BİLGİÇ

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fatma TUNÇEZ AKYÜREK

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin TOL

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Yedek