31.12.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/500 Fakültemiz 142501157 numaralı Dönem I öğrencisi Sameera SAMADI’nın, 25 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun kabulune ve pratik sınav hakkının saklı tutulması talebi ile ilgili 26.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz 142501157 numaralı Dönem I öğrencisi Sameera SAMADI’nın, 25 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince kabulüne, pratik sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/501 Fakültemiz 132501174 numaralı Dönem II öğencisi Sait KOÇYİĞİT’in, I.Kurul Sonu Sınavı sonucuna itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 25.12.2014 tarih ve 91146 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden,132501174 numaralı Dönem II öğrencisi Sait KOÇYİĞİT’in, I.Kurul Sonu Sınavı sonucuna itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçlarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Adı Soyadı

Öğrenci No

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

Sait KOÇYİĞİT

132501174

-3

2

 

Karar Sayısı 2014/502 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Korhan KOLLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” rotasyonunu, Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 24.12.2014 tarih ve 14022286 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Korhan KOLLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01.01.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

                Karar Sayısı 2014/503 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, İngiltere-Royal Derby Hospital’da “El Cerrahisi” konusundaki bilgi ve becerisini artırmak üzere; 01 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreli görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.12.2014 tarih ve 91011-1052 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, İngiltere-Royal Derby Hospital’da “El Cerrahisi” konusundaki bilgi ve becerisini artırmak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 01 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında 1 (bir) aysüre ile maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/504 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yahya PAKSOY’un, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alma talebi ile ilgili 24.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yahya PAKSOY’un Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğindeki eğitici eksikliği nedeniyle haftada 1 (bir) Cuma günü, bununla beraber ihtiyaç halinde Cumartesi günleri yarım gün asistanlara MR eğitimi vermek üzere şahsi görevlendirilme talebinin olduğu anlaşılmıştır.

30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda “Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanını belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendime halinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşlarındaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılır.Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlıkkuruluşlarındaki döner sermaye işletmesinden,üçüncü ve dördüncü fıkra esasları çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapıLır. Bu görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir” hükmü bulunmaktadır. İş bu maddenin atıfta bulunduğu Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/23 sayılı Genelge’sinde ödeme esaslarının izahatı yapılmıştır. Buradan hareketle Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yahya PAKSOY’un 1 (bir) yıl süre ile her haftanın Cuma günü Fakültemizdeki akademik, idari ve klinik işlerini aksatmamak kaydı ile maaşlı, ek ödemeli (2010/23 nolu Genelge esaslarına göre) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilmesinin uygun olduğuna, durumun Prof.Dr.Yahya PAKSOY’a bildirilmesine ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy çokluğu (Yönetim Kurulu Üyelerinden Prof.Dr.Oktay SARI (Kurul Başkanı) ve Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL iş bu karara katılmamışlardır.) ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/505 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 92410-1307 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, tezi incelenmiş olup; tez şekil yönüyle uygun olmadığına, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.