16.05.2013 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2013/05 :           Fakültemiz Eğitim Komisyonu’nun 15 Mayıs 2013 tarih ve 2013/001 sayılı kararı ile belirlemiş olduğu, Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılına ait Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ve Seçmeli ders ve ders kredilerinin yeniden düzenlenmesi hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılına ait Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ve Seçmeli ders ve ders kredilerinin yeniden düzenlenmesi belirtilmiş haliyle kabulüne, Üniversitemiz Senatosunca görüşülmek üzere, Rektörlük Makamı’nın arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 22/8/2012 tarihli ve 28389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ö) bendi eklenmiştir.

            “ö) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda aldığı dersleri,”

MADDE 2 – Aynı yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim-öğretim dört aşamadan oluşur:

a) Normal yapı ve fonksiyon: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki dönemden ibarettir.

b) Fizyopatoloji, hastalık ve toplum sağlığı: Bir eğitim-öğretim yılını kapsayan üçüncü dönemden ibarettir.

c) Staj dönemi: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan dördüncü ve beşinci dönem olmak üzere iki dönemden ibarettir.

d) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuar uygulamalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan altıncı dönemden ibarettir.”

MADDE 3 – Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya d) bendi eklenmiştir.

            “ç) Seçmeli derslere devam diğer derslerde olduğu gibidir.

            d) Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.”

MADDE 4 – Aynı yönetmeliğin 17 inci maddesinin (1) inci fıkrasında yer alan “stajlar” ibaresi “stajlar, seçmeli dersler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki (3) üncü fıkra eklenmiştir.

            “(3) Öğrenci seçmeli dersleri öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır ve bir üst döneme geçmede bu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.”

MADDE 6 – Aynı yönetmeliğe aşağıdaki ek madde başlığıyla birlikte eklenmiştir.

            Seçmeli ders

            “EK MADDE 1 – Seçmeli dersler her yılın başında eğitim komisyonunca düzenlenerek Fakülte Kurulu’nun onayından sonra ilan edilir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan konulardan oluşabileceği gibi, profesyonel bireysel gelişime katkı sağlayacak genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından konuları da içerebilir. Dönem koordinatörleri, her bir yarıyıl için öğrencilerin seçmeli ders dağılımlarını başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihleri göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.