04.07.2013 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2013/06:   Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı kurulması talebi ile ilgili, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 20/05/2013 tarih ve 107 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakültemizde Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde, Girişimsel

Radyoloji Bilim Dalı kurulması talebi Fakülte Kurulumuzca uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük

Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2013/07: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliği Yönergesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ve Rektörlük makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan uzmanlık öğrencilerini temsil etmek üzere temsilcilerin seçilmesi ve Uzmanlık Öğrencileri Temsil Kurulu oluşturulması ile kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2 – Bu yönerge, 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin 26’ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönergede geçen:

a) Uzmanlık Öğrencisi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan kişileri,

b) Temsil Kurulu: Uzmanlık Öğrencileri Temsil Kurulunu,

 

c) Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri bünyesinde görev alan uzmanlık öğrencileri arasından seçilen ve temsil kurulunda Temel Tıp Bilimlerini temsil eden kişiyi,

d) Dâhili Tıp Bilimleri Temsilcisi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bünyesinde görev alan uzmanlık öğrencileri arasından seçilen ve temsil kurulunda Dahili Tıp Bilimlerini temsil eden kişiyi,

e) Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesinde görev alan uzmanlık öğrencileri arasından seçilen ve temsil kurulunda Cerrahi Tıp Bilimlerini temsil eden kişiyi,

f) Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan tüm uzmanlık öğrencileri arasından seçilen ve temsil kuruluna başkanlık eden kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylık, Seçim ve Görev Süreleri

MADDE 4 – (1) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan tüm uzmanlık öğrencileri görev yaptığı Tıp Biliminin Temsilciliğine aday olabilir. Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliğine ise yan dal uzmanlık öğrencisi ya da ana dalda en az 2 yıl kıdeme sahip uzmanlık öğrencisi katılabilir. Ancak bir uzmanlık öğrencisi aynı anda iki temsilciliğe aday olamaz.

 

(2) Seçimler, temsil kurulunun belirlediği tarihler arasında mesai saatleri içerisinde, dekanlığın görevlendirdiği iki gözlemci eşliğinde kurulan sandıklarda, uzmanlık öğrencilerinin imza karşılığında oy kullanmasıyla gerçekleştirilir.

(3) Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi, Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi, Dâhili Tıp Bilimleri Temsilcisi ve Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcilerinin seçimi ayrı ayrı yapılır.

(4) Temsilcilerin görev süreleri seçildikleri tarihten itibaren iki yıldır. Bir uzmanlık öğrencisi aynı temsilciliği iki dönemden fazla yapamaz.

(5) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi ve uzmanlık öğrencileri temsil kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle fakülte ile bağlantılarının kesilmesi ya da görevlerinden istifa etmeleri durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere eksik üyelikler için iki ay içinde erken seçim yapılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Öğrencileri Temsil Kurulu

Kurul

MADDE 5 – Uzmanlık Öğrencileri Temsil Kurulu, Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi, Temel Tıp Bilimleri Temsilcisi, Dâhili Tıp Bilimleri Temsilcisi ve Cerrahi Tıp Bilimleri Temsilcisinden oluşur.

Kurulun Görevleri

MADDE 6 – (1) Kurul temsilcilik ilkesi ile çalışır, uzmanlık öğrencilerinden aldığı şikâyet, istek ve öneriler doğrultusunda hareket eder. Uzmanlık öğrencileri, Temsil Kurulu’na yazılı ya da sözlü olarak şikâyet, istek ve önerileri iletme hakkına sahiptir.

(2) Her bir üye temsil ettiği grubun istek ve şikâyetlerini dinlemek ve gerektiğinde yazılı olarak belgelemek ve bunları kurul gündemine getirmekle yükümlüdür.

 

(3) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık öğrencileri temsilcisi aracılığıyla Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu’nda ve ilgili akademik kurullarda temsil

edilir.

 

(4) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi, uzmanlık öğrencileri temsil kurulu adına istek ve şikayetleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkili makamlarına iletmek, sonuçlarını takip etmek ve uzmanlık öğrencilerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

(5) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu tüm uzmanlık öğrencileri arasındaki mesleki ve sosyal ilişkileri geliştirebilmek amacıyla girişimlerde bulunur. Çeşitli etkinlikler düzenler.

 

(6) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu gerekli gördüğünde uzmanlık öğrencileri ile bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenler.

(7) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi, uzmanlık öğrencilerini ilgilendiren bütün kurum içi ve dışı birimlerle bağlantı, görüşme, koordinasyon sağlar.

(8) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu yaptığı işler hakkındaki bilgilendirmeyi, gerekli

duyuruları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasının kurul ile ilgili bağlantı sayfasından duyurabilir. Kurul aynı sayfa aracılığı ile şikâyet ve istekleri toplar ve görüşerek ilgili birimlerle paylaşır.

 

Kurulun Çalışma Şekli

MADDE 7 – (1) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu, uzmanlık öğrencileri temsilcisi başkanlığında ve uzmanlık öğrencileri temsilcisinin belirlediği tarihte aylık olarak toplanır.

(2) Uzmanlık öğrencileri temsil kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Temsil kuruluna diğer uzmanlık öğrencileri izleyici olarak katılabilirler. Temsil kurulunda sadece üyelerin ve başkanın oy hakkı bulunur. Yapılan oylamada eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

 

(3) Uzmanlık öğrencileri temsilcisi, Temsil Kurulu’nda gündeme gelen konuları ve alınan kararları bir rapor haline getirerek dekanlık makamına sunar.

 

Yürürlük

MADDE 8 – Bu yönerge kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9 – Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

    

Karar Sayısı 2013/08     Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ve Rektörlük makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönerge, fakültemiz öğrencilerinin üniversite eğitimi boyunca bireysel, psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen, tüm öğrencilerimizi kapsayan ve öğretim üyeleri ile birebir iletişim kurabilmelerine olanak sağlayan Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin kurulması, işleyişi ve danışman öğretim elemanlarının görevlerini belirler.

Bu yönergede öngörülen esaslar; halen fakültemizde öğrenim gören tüm öğrencileri ve halen fakültemizde görev yapan tüm öğretim üyelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 22 nci maddesi c bendi ve “Selçuk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi” hükümlerince uygun olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönergede geçen:

a) Dekanlık: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b) Dekan: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Danışmanlar Kurulu: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Danışmanlar Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Danışman Belirleme, Görev ve Sorumluluklar, Değişiklik, Kurul

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi ve Danışman Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Danışmanlar Kurulu danışman öğretim üyeleri ve bu kurula başkanlık eden dekanlık makamınca görevlendirilmiş bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan tüm öğretim üyeleri dekanlık tarafından öğrenci danışmanlık sistemi içinde görevlendirilirler.

(3) Öğrencilerin danışmanları ile iletişimlerinde koordinasyonu sağlamak üzere öğrenci işleri bürosu çalışanlarından bir kişi görevlendirilir.

(4) Yeni başlayan her öğrenci için eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde, Dekanlık tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır.

(5) Eğitim yılı başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin katılacağı bir ortak bilgilendirme toplantısı ile danışmanlık sistemi hakkında bilgilendirme yapılır.

(6) Danışmanlık görev tanımını içeren bir rehber ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Sisteminin kapsamı ile ilgili bir kitapçık tüm öğretim üyelerine ve öğrencilere dağıtılır.

(7) Öğretim üyesine danışmanı olduğu öğrencinin/öğrencilerin ad-soyad ve iletişim bilgileri, öğrenciye ise danışmanı olan öğretim üyesinin ad-soyad ve iletişim bilgileri öğrenci işleri bürosu tarafından yazılı olarak bildirilir.

(8) Öğrenciler zorunlu haller dışında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişiği kesilinceye kadar aynı danışmanın sorumluluğu altında öğrenimini devam ettirirler.

 

Danışman Öğretim Üyesinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Eğitim yılı başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin katılacağı bir ortak bilgilendirme toplantısına katılmak,

(2) İlk görüşmede öğrenci işleri bürosu tarafından hazırlanan öğrenci tanıma formunun doldurulması ve öğrenci işleri bürosuna ulaştırılması,

(3) Belirlenen gün ve saatlerde danışmanı oldukları öğrencileri kabul ederek onlara tıp eğitimi ile ilgili gereksinim duydukları konularda yardımcı olunması, kendi bilgi ve deneyimlerinin aktarılması,

(4) Öğrencinin sosyal ve ders başarı durumlarının yakından izlenmesi, başarısızlık durumunda başarısızlığa yol açan nedenlerin araştırılarak çözüm getirilmesine çalışılması ve gerektiğinde öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri almaları için yönlendirilmesi,

(5) Öğrenciye yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmaya, zihni ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışarak mezun olduktan sonraki mesleki yaşama yönelik kariyer seçimi konusunda rehberlik edilmesi,

(6) Öğrenci ile düzenli görüşmelerin yılda en az iki kez yapılması,

(7) Danışmanlar Kuruluna katılması,

(8) Fakültedeki görevinden üç aydan daha uzun süreli olarak ayrılacak ise, durumunu öğrenci işleri bürosuna bildirmesi,

(9) Aşağıda yer alan özel durumlarda öğrenciyi ilgili birimlere yönlendirmesi:

a)Öğrencinin burs talebinin olması,
b)Öğrencinin barınma sorununun bulunması,
c)Öğrencinin okula uyum sağlamak, iletişim kurmak vb. konularda sorun yaşaması,
d)Öğrencinin kendisinin psikolojik destek ihtiyacını belirtmesi.
 

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Danışman öğretim üyesinin atanmasını takiben bir ay içinde, danışman öğretim üyesi ile görüşme talebinde bulunmak,

(2) Yılda en az iki kez olmak üzere, danışman öğretim üyesiyle düzenli görüşmeler yapmak,

(3) İletişim bilgileri değişikliklerini danışman öğretim üyesi ve öğrenci işleri bürosuna bildirmek.

 

Geri Bildirim ve Sürekli Gelişim

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda, danışmanlık sisteminden beklentilerini ve bunların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirdiği bir form doldurur.

(2) Formlar öğrenci işleri bürosu tarafından değerlendirilerek, ilgili danışman öğretim üyesine geri bildirim verilir. Ayrıca geri bildirim formları genel olarak değerlendirilerek danışmanlar kurulunda sunulur.

(3) Danışman öğretim üyesi de her eğitim ve öğretim yılı sonunda bir form doldurarak, danışmanı olduğu öğrenci/öğrenciler ile ilgili görüş ve önerilerini, öğrenci işleri bürosuna iletir.

Danışman Öğretim Üyesi Değişikliği

MADDE 8 – (1)  Öğretim üyesinin üç aydan daha uzun süreli olarak fakültedeki görevinden ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık tarafından geçici olarak yeni bir danışman öğretim üyesi atanır.

(2) Öğretim üyesinin herhangi bir nedenle kurumdan ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık tarafından yeni bir danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Öğretim üyesi ya da öğrenci tarafından talep edilmesi durumunda Dekanlık tarafından öğrenciye yeni bir danışman öğretim üyesi atanabilir.

Danışmanlar Kurulunun Görevleri

MADDE 9 – (1) Danışmanlar Kurulu Dekan ya da görevlendirdiği dekan yardımcısının başkanlığında, danışmanlardan oluşur, her yıl/yarıyıl ders kayıtlarından önce en az bir kez toplanır ve danışmanlık hizmetiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunur.

(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, danışmanlık hizmetleriyle ilgili sorunlar ve önerileri içeren raporu fakülte dekanlığına iletmek üzere hazırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Selçuk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 11 – Bu yönerge, 2013- 2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 – Bu yönerge hükümleri, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

Karar Sayısı 2013/09     Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu İşleyiş Yönergesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ve Rektörlük makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim programının belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, fakülte misyon ve vizyonuna uygun, hedeflenen yetkinlikleri sağlayacak yeterlilikte, düzenli, gelişen ve geliştiren özellikte, kurumsallaşmış, paylaşılan, güncel, objektif, alana uygun

 

 

değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim modeli olma niteliğini sağlayıp sağlamadığını, bu niteliğini amaçlanan her alanda yerine getirip getirmediğini sistematik bir şekilde değerlendiren bir komisyon kurulmasını sağlamaktır.

Bu yönerge; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – Bu yönergede geçen:

a) Dekanlık: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b) Dekan: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Komisyon: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, işleyiş ve Görevleri

 

Komisyon Oluşumu

MADDE 3 – (1) Komisyon, her biri bir dönemi temsil etmek üzere altı öğretim üyesi, klinik öncesi dönemden (1, 2 ve 3 üncü dönemler) ve klinik dönemlerden (4, 5 ve 6 ncı dönemler) seçilecek birer öğrenciden oluşur.

 

(2) Komisyonda görev alan öğretim üyelerinin görev süresi iki yıl; öğrenci temsilcilerinin görev süresi bir yıldır.

(3) Komisyondaki öğretim üyeleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğretim üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Başkanlık görevi komisyon üyeliği bitene kadar devam eder.

(4) Komisyondaki öğrenci temsilcileri, her dönemin öğrenci temsilcileri arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Komisyon çalışmalarına üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin yerine yeni bir üye belirlenir.

 

Komisyonun Çalışma Şekli

MADDE 4 – (1) Komisyon, yılda en az 4 kez toplanır.

(2) Komisyon, Dekan’a ve Eğitim Komisyonu'na karşı sorumludur ve yılda bir kez (her yıl Mayıs ayında) faaliyetleriyle ilgili rapor verir.

(3) Komisyon, Dönem Koordinatörleri, Ölçme Değerlendirme Kurulu ve Eğitim Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışır.

Komisyonun Görevleri

MADDE 5 – (1) Öğretim üyesi ve öğrencilerden düzenli olarak alınan geri bildirimleri değerlendirmek, eğitim programının öğrenim hedefleri ile ilişkilendirilmiş öğrenci performanslarını izlemek,

(2) Dönem, ders kurulu ve staj düzeyinde, ders programını değerlendirmek ve öğretim üyeleri ile paylaşmak,

(3) Eğitim programı değerlendirme alışkanlığını kurumsal kültür haline getirmek,

(4) Evrensel eğitim programı değerlendirme modellerini izleyerek kuruma ait eğitim programı değerlendirme sistemi geliştirmek, zaman çizelgesi ile nicel ve nitel verilerin sistematik olarak toplanmasını sağlamak,

(5) Mezunların eğitim programına ve tıbbi kariyerine ilişkin görüşlerini belli periyodlarla toplamak ve değerlendirmek,

(6) Program değerlendirme sonuçlarını düzenli olarak raporlamak, fakülte yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrencilerle düzenli olarak paylaşılmasını sağlamak,

(7) Program değerlendirme sürecinin geçerlilik ve güvenirlik kanıtlarını sürekli toplamak,

(8) Program değerlendirme etkinliklerini sürekli iyileştirmek, süreçte karşılaşılan sorunları belirlemek, Eğitim Komisyonu ve fakülte yönetimi ile paylaşılmasını sağlamak,

(9) Sorunları belirleyip, çözümüne yönelik strateji ve yöntemler önermek,

(10) Fakülte içerisindeki eğitim etkinliklerini izlemek ve gereğinde iyileştirmeye yönelik müdahale önerilerinde bulunmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 6 – Bu yönerge, 2013- 2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7 – Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 

 

 

Karar Sayısı 2013/10   Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı kurulması talebi ile ilgili, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 04/07/2013 tarih ve 667 sayılı yazısı  görüşüldü.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakültemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Romatoloji Bilim Dalı kurulması talebi Fakülte Kurulumuzca uygun   görülmüş olup, kararın Rektörlük  Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2013/11 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumsal Politikaları aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KURUMSAL POLİTİKALARI

 

MİSYONUMUZ

Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek.

Öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebilen, teorik ve pratiğin iyi bir şekilde harmanlandığı, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, özgün bilimsel araştırma yapabilen akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlayan bir tıp fakültesi olmak.

Sağlık hizmeti alanında çevresi ile uyum içinde, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, hasta-hekim memnuniyeti sağlayabilen, güler yüzlü, deontolojik kuralları gözeten, bilimsel ve ileri teknoloji ile desteklenen sağlık hizmeti sunmak.

 

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile bilim adamı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan lider bir tıp fakültesi olmak.

Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi görüş ve araştırmalara açık, bilgiyi en iyi şekilde kullanan ve bilgi üreten, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olmayı gelenek haline getiren yapısı ile önde gelen, ulusal ve uluslararası merkezlerce de işbirliği yapılan bir bilim merkezi olmak.

Birey ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi odaklı, kaliteli sağlık hizmeti veren, sağlık hizmeti sunumunda bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası alanda da tanınan, saygınlığı olan ve tercih edilen, misyonunu kurumsallaştırabilmiş örnek bir tıp fakültesi olmak.

 

HEDEFLERİMİZ

 

EĞİTİM ALANINDA

1.Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.
2.Öğretim üyesi/öğrenci oranının ideal ölçülere ulaşmasını sağlamak.
3.Yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler yetiştirmek.
4.Etik değerlere saygılı hekimler yetiştirmek.
5.Araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim becerilerine sahip hekimler yetiştirmek.
 

 

ARAŞTIRMA ALANINDA

1.Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için nitelikli yayın oranını artırmak, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak.
2.Ülkemiz ve dünyada araştırma ve inovasyon alanında önemli katkılarda bulunabilmek, patent sayısını artırmak, ulusal ve uluslararası projeler üretmek.
3.Araştırma alanında destek olanakları sağlamak.
4.Araştırmaları ile uluslararası nitelikli, saygın, başarılı, yeniliklere açık araştırmacı, lider bir kurum olmak.
5.Araştırma alanında diğer kurumlar ve sanayi alanı ile işbirliği yapmak.
 

HİZMET ALANINDA

1.Sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetini yükseltmek, referans akademik sağlık kurumlarından biri olmak.
2.Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı, modern ve etik kurallar çerçevesinde, güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
3.Koruyucu hekimlik alanında, bireysel ve toplumsal katkı yapmak.
4.Ülkemizdeki sağlık programı ve politikalarının oluşumunda etkili olmak, yaygın sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.
 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bilgili ve donanımlı, idealist, aydın, kararlı, özgüveni yüksek, etik değerlere bağlı, vicdanlı, anlayışlı, ahlaklı, manevi değerlere saygılı, girişimci, katılımcı, yenilikçi, hastası için kaygılanan, hızlı karar verebilen, hasta haklarına saygılı, erdemli, alanının en iyisi olmaya çalışan yani “Hekim” olma özelliklerini oluşturan değerlerimizdir.